Villkor

CupOnline (nedan även benämnt Systemet/Webbplatsen/Hemsidan) ägs och utvecklas av CoreIT, KärnIT AB i Örnsköldsvik (nedan benämnt CoreIT).

Nedanstående villkor kan när som helst ändras och uppdateras och som användare av systemet är det ditt ansvar att hålla dig informerad om de regler som gäller 

Dataskydd personuppgifter (GDPR)


I tjänsten CupOnline hanteras personuppgifter och vi värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd med bl.a SSL på webbplatsen för krypterad överföring av informationen. Med denna policy vill vi förklara hur vi samlar in och använder din personliga information. Här hittar du också information om dina rättigheter och hur du gör för att göra dem gällande.

Se även CoreIT:s generella dataskyddspolicy https://www.coreit.se/om-coreit/integritetspolicy/

Vilka personuppgifter samlas in och för vilket ändamål?


Arrangör/Registrering av cup
De personuppgifter som samlas in är de som framgår vid registrering av cup i CupOnline. Ändamålet är att föreningar ska kunna kontakta dig för anmälan till cup, att vi ska kunna fakturera och kontakta dig, samt för att du ska kunna logga in i systemet. CoreIT är personuppgiftsansvarig för dessa uppgifter och hanterar den enligt vår policy ovan.
Som arrangör (registrerad användare av CupOnline) är du ansvarig för de övriga personer och deras uppgifter som matas in i systemet. Du ansvarar för att följa lagar och förordningar kring användandet av personuppgifter som gäller samt de policys som är framtagna för respektive idrottsförbund och förening/organisation.

Funktionärer
Systemet lagrar inloggningsuppgifter som kan vara namn och epost. CupAdministratör har personuppgiftsansvar för dessa enligt ovan.

Deltagare
Cupens deltagare registreras med namn, ålder, kön, resultat och ibland bild. I vissa fall även information om speciella behov kring mat och boende samt födelsedatum som endast är tillgänglig för administratörer. Det är du som arrangör som har personuppgiftsansvaret även om du delegerar inmatning till lagledare för deltagande lag.

CupOnline stöder dig i detta genom att anteckningar och födelsedatum på deltagare raderas av systemet efter cupens avslut, då dessa kan innehålla personliga uppgifter som inte behöver sparas för resultattjänstens funktion. Dessa uppgifter är endast tillgängliga för Cup-administratörer under cupens förberedelser och genomförande.

Övrig hantering av registrering av deltagare är arrangörens ansvar vad det gäller korrigeringar, borttagning av personuppgifter osv.

Ansvar

CupOnline garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till tjänsterna. Driften av webbplatsen kan komma att störas av ett antal faktorer utanför vår kontroll och vi ställer inga garantier gällande webbplatsens funktion eller tillgänglighet. CupOnline kan inte göras ansvarigt för skador som direkt eller indirekt orsakas av användning av webbplatsen och dess innehåll.

Immateriella rättigheter

All Information, mjukvara, utrustning, data och annat material, utvecklad eller tillhandahållen av CoreIT eller dess leverantörer eller dotterbolag eller som på annat sätt används för att tillhandahålla Systemet, inkluderat samtliga immateriella rättigheter, är och förblir egendom till CoreIT eller dess leverantörer. Du tillåts ej sälja, licensiera ut, låna ut, underlicensiera, modifiera, kopiera, reproducera eller överföra information eller annat material från systemet, eller på liknande sätt göra sådant innehåll tillgängligt för någon annan, utan skriftligt medgivande från CoreIT.

Du är ensamt ansvarig för att du innehar samtliga rättigheter som krävs till den information du publicerar, använder eller på annat sätt tillgängliggör på CupOnline. Du får inte publicera information som utgör intrång i eller kränker någon annans immateriella rättighet, affärshemlighet eller annan rättighet, är felaktig eller vilseledande, utgör spam, annan oönskad reklam, väcker anstöt eller är olämplig, nedsättande, kränkande, obscent, pornografisk, rasistisk, politisk, oanständig eller olaglig.

Genom att publicera och tillgängliggöra Information på CupOnline ger du CoreIT en oinskränkt rätt att vederlagsfritt hantera och förfoga över informationen, genom att exempelvis bearbeta, lagra eller kopiera informationen och göra den tillgänglig för allmänheten. 

CoreIT förbehåller sig rätten att, när som helst och utan förvarning, ta bort all information eller annat material som exempelvis utgör upphovsrättsintrång.

Dataskydd personuppgifter

Som arrangör, lagledare eller annan form av användare av CupOnline är du ansvarig för de uppgifter som matas in i systemet samt att du anvarar för att följa regler och förordningar kring användadet av personuppgifter.

Anteckningar på deltagare raderas av systemet efter cupens avslut, då dessa kan innehålla personliga uppgifter som inte skall sparas. Dessa uppgifter är endast tillgängliga för Cup-administratörer under cupens förberedelser och genomförande.

Avtal

Inga inbetalda avgifter återbetalas i händelse av t.ex. inställd cup.
Gratiscup gäller enbart för cuper som enbart annonseras för/vänder sig till spelare under 13 år (t.o.m klass U12). Enstaka spelare som är äldre som spelar på dispens I en yngre klass accepteras. Cup som ej följer detta avtal sätts till offline tills betalning skett, eller tas bort.